چگونه یک مقاله یا تحقیق درست وحسابی بنویسیم

برای نوشتن یک مقاله ی درس و حسابی باید توی مقاله یا تحقیقتون این قسمت ها باشه.                                                

 موضوع اصلی

2.  مسائل

3.  سوال های اصلی

4.  ضرورت مقاله

5.  مفروضات

6.  ادبیات موضوعی

7.  فرضیه

8.  مفهوم سازی

a.  مباحث نظری

b.  مباحث عملی :‌بیان مثال و نمونه

9.  روش یا متدولوژی مقاله

10.                    منبع یابی

      

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید