تاریخ چین_نخستین سلسله فئودالی در تاریخ چین_

درسال221قبلازمیلاد، پسگذرازجامعهبردگی بابیشاز2000سالقدمت، نخستینسلسلهفئودالی باقدرتمتمرکزدولتی درتاریخچینتاسیسشد . ایجادسلسله " چین " اهمیتویژهای درتاریخچیندارد .

ازسال255قبلازمیلادتاسال222قبلازمیلاددورانکشورهای جنگجودرتاریخچینونیزدوراناواخرجامعهبردگی چینبود . درآنزمانبسیاری کشورهای کوچکدرچینوجودداشتند . آناندریکدیگرادغامشدهوسرانجام7کشورنسبتابزرگیعنی کشور " چین " ، " چی " ، " چو " ، " وی " ، " یان " ، " هان " و " جائو " ظهورکردند . ازمیاناین7کشور، کشور"چین" درشمالغربی واقعبودوزودترازدیگرکشورهااصلاحاتنظامی وکشاورزی رااجراکردوقدرتملی بهسرعتتقویتیافت . درسال247قبلازمیلاد، امپراتور13سالهکشور " چین " بانام " اینگجن " برمسندقدرتنشست . وی در22سالگی برکشورمدیریتوحملاتبهششکشوردیگرواستراتژی وحدتجهانرااجراکرد . وی بسیاری ازاستعدادهاراجلبکرد .

ازسال230قبلازمیلادتاسال221قبلازمیلاد، درکمتراز10سال، اینامپراتوربهتدریجکشورهای " هان " ، " جائو " ، " وی " ، " یان"، " چو " و " چی "راسرنگونکردواینکشورهاراوحدتبخشیدوبهتاریخحکومتهای مستقلمحلی پایاندادوسلسله " چین " متحدوباسیستممتمرکزراایجادنمود . امپراتور " اینگجن " نخستینامپراتوردرتاریخچیناست . متحدکردنچینتوسطسلسله " چین " درتاریخچینگاممهمی استواهمیتزیادی دارد . درزمینهسیاسی ، امپراتور " چینشی هوان " نظام " جونها " و " شهرستانها " رااجرامی کردوکشوررابه36 " جون " تقسیممی کردکهپائینترسطحآن " جون " شهرستانبود . کلیهمقاماتمرکزی ومحلی توسطامپراتورانتخابمی شدندونظامارثی وجودنداشت . نظام " جونها " و " شهرستانها " بهنظاممعینسلسلههادرتاریخفئودالی دوهزارسالهچینتبدیلشد . بسیاری شهرستانهایچیندردوهزارسالقبلراسلسله " چین " نامگذاری می کرد . اقداممهمدیگرسلسله " چین " متحدکردنواژههابود .

تاقبلازاینسلسله، کشورهای مختلفواژههای خاصخودراداشتند . باوجودآنکهاینواژههامنشامشترکداشت، امااملای اینکلماتمتفاوتبودومانعتبلیغاتوتبادلاتفرهنگی می شد . پسازوحدتچین، سلسله " چین " مقررنمودکهسبک " شیائوجوان " بایدمعیارخطنویسی برای چینی هاباشدومورداستفادهقرارگیرد . ازآنبهبعد، هیروگلیفچینی قانونمندشد . اینکاربرای شکلگیری وانتقالفرهنگی اهمیتزیادی دارد . علاوهبراین، سلسله " چین " نیزاوزانومقادیرراوحدتبخشید . تاقبلازوحدتسراسرکشور، واحدهای طول، حجمووزنکشورهای مختلفیکساننبودومانعپیشرفتاقتصادی می شد . ب

هعلاوه، امپراتور " چینشی هوان" پولوقانونراواحدکردوشرایطرابرایپیشرفتاقتصادی سراسرکشورفراهمآوردوجایگاهسیستمتمرکزقدرتراتقویتبخشید . برای تقویتجایگاهحکومتمطلقدرافکارمردم، درسال213قبلازمیلاد، امپراتور " چینشی هوان " دستورداد : کتابهای تاریخی کشورهای دیگربهغیرازکتابتاریخیسلسله " چین " وکتابهای عقایدکنفوسیوسراسوزاندهشودودستوردادکسانی کهاینکتابهاراجمعآوری ومنتشرمی کنند، کشتهشوند. امپراتوربرای جلوگیری ازتجاوزاقلیتهای شمالی ، دستوردادتادیوارهای ساختهشدهتوسطکشورهای " چین " ، " جائو " و " ی

8 سال پیش