تمامی کد های تقلب بازی جنجالی PAINKILLER

google

 

 

 

هنگام بازی ~ (حرف پ فارسی) رو بزنید و این کدها رو وارد کنید:

 

PKGOD - toggle 'godmode' on/off

PKDEMON - toggle 'demon morph' on/off

PKWEAKENEMIES - toggle 'enemies get 1 hp' on/off

PKALWAYSGIB - toggle 'excessive gibbage' on/off

WEAPONSPECULAR 1/0 - toggles 'weapon specular' on/off

PKWEAPONS - gives all weapons

PKAMMO - full ammo

PKHEALTH - full health

PKPOWER - full ammo/health

PKGOLD - lots of gold

PKHASTE - toggle haste on/off

PKWEAPONMODIFIER - toggle 'weapon modifier mode' on/off

PKKEEPDECALS - toggle 'decals will never disappear' on/off
PKKEEPBODIES - toggle 'bodies will never disappear' on/off

/ 0 نظر / 6 بازدید