درس سوم


پیش نما

در این درس ...

• نسبت های خانوادگی کره ای
• نشانه فاعل
• نشانه مفعول
• این و آن
• فعل "بودن"
• فعل "نبودن"
• واژگان (3)


لغات جدید

• افعال

이다 (ایدا) بودن
아니다 (آنیدا) نبودن
متضاد 이다
배우다 (پ–ِاودا) یاد گرفتن
다니다 (دانیدا) توجه کردن (=حضور داشتن منظم) (=to attend regularly)
مثل توجه کردن در مدرسه یا دانشگاه

• فامیلی ها

현제 (هیونج–ِ) برادران و خواهران
동생 (تونسِنگ) برادر یا خواهر جوانتر
여동생 برادر جوانتر
남동생 خواهر جوانتر
현 (هیون) برادر بزرگتر مذکر
누나 (نونا) خواهر بزرگتر مذکر
언니 (اُنی) برادر بزرگتر مونث
오빠 (اُبا) خواهر بزرگتر مونث
아빠 (آبا) بابا
شکل خودمانی 아버지
엄마 (اُما) مامان
شکل خودمانی 어머니
할머니 (هَلمُنی) پدربزرگ
할아버지 (هَلَبُجی) مادربزرگ

• مردم

사람 (سَنَم) شخص
남자 (نمجا) مذکر،پسر،مرد
여자 (یُجا) مونث،دختر،زن
친구 (چینگو) دوست
여자친구 دوست دختر
남자친구 دوست پسر
아줌마 (آجوما) زن میانسال
غالبا برای خطاب کردن خانم ناآشنا استفاده می شود.
아저씨 (اَجاشی) مرد میانسال
غالبا برای خطاب کردن مردهای ناآشنا استفاده می شود.
학생(هَگسِن(گ)) دانش آموز
산생님 (سَنسِنگنیم) آموزگار

• حروف تعریف

그 (کو) این، آن
برای اشیا نزدیک به شنونده
이 (ایی) این، آن
برای اشیا نزدیک به گوینده
저 (چو) آن
برای اشیا دور از هر دو شنونده و گوینده

• سایر اسامی

갓 (کات) شی
책 (چِک) کتاب
신문 (شینمون) روزنامه
영화 (یُنهوا) فیلم
제 (چِه) مال من (شکل مودبانه یا متواضع) (my)
누구 (نوکو) چه کسی
한국 (هَنگوک) کره (یک اصطلاح کلی برای کره)
영국 (یونگوک) انگلستان (پادشاهی متحد) (the United Kingdom, UK)
한국어 (هَنگوگُ) زبان کره ای
한국 کره
어 زبان
영어 (یونگُ) زبان انگلیسی
영국 انگلستان
어 زبان
대학교 (دِهَکیُ) دانشگاه


دستور زبان

• نسبتهای خانوادگی کره ای

همانند هر جای دیگری در اجتماع کره، ارزش ها و مقام کنفسیوسی در داخل خانواده های کره ای اعمال شده است. سن نقش بسیار مهمی در چگونگی اثر متقابل مردم در داخل خانواده های کره ای بچه ها به طور عادی از شکل مودبانه زبان در برخورد با والدینشان و صراحتا بیش از همه با پدربزرگ یا مادربزرگشان استفاده می کنند (مخصوصا وقتی بچه ها بزرگتر می شوند).

کلمات کره ای برای خواهران و برادران این اهمیت را در سن نسبی منعکس می کند. علاوه بر این، هنگامی که یک برادر یا خواهر بزرگتر می تواند برادر یا خواهر کوچکتر را با اسم کوچکشان خطاب کند، برادر یا خواهر کوچکتر هیشه باید یک عنوان به اسم کوچک برادر یا خواهر بزرگتر اضافه کند.

برادر یا خواهر کوچکترِ یک برادر یا خواهر بزرگتر : 동생
(برادر کوچکتر 남동생 ، و خواهر کوچکتر 여동생 )
برادر بزرگتر مذکر کوچکتر : 현
(یک برادر بزرگتر 연수 نامیده می شود ممکن است به صورت 영수현 خطاب شود)
خواهر بزرگتر مذکر کوچکتر : 누나
برادر بزرگتر مونث کوچکتر : 오빠
خواهر بزرگتر مونث کوچکتر : 언니
(یک خواهر کوچکتر ممکن به خواهر بزرگترش خطاب کند 미나 مانند 미나언니 )

با وجود این تشریفات، برادران و خواهران می توانند از شکل غیر رسمی (غیر مودبانه) گفتار در میان خودشان استفاده کنند.

• نشانه فاعل : اسم + 이/가

در فارسی ما فاعل جمله را کاملا با ترتیب کلمات شناسایی می کنیم. اگر کلمه "حامد" در ابتدای جمله ظاهر شود، ما می دانیم که او چیزی است که فعل را انجام داده است و بنابراین فاعل جمله است. بعد از آ ن مفعول می آید – بگوییم "کیمشی" و در نهایت فعل – بگوییم "خورد" سپس ما ساختار SOV را در یک جمله فارسی داریم – "حامد کیمشی خورد"

علاوه بر ترتیب کلمات، کره ای ها برای نشان دادن فاعل جمله از نشانه فاعل استفاده می کنند. نشانه فاعل یک 이 یا 가 است که به سادگی به انتهای فاعل اضافه می شود. وقتی که فاعل با یک حرف بی صدا تمام شود ما از "이" و وقتی که با یک حرف صدادار تمام شود از "가" استفاده می شود.
مثال : 영수가 집에 가요 که در آن "영수" (نام مذکر) فاعل و نشانه مفعول "가" بکار برده شده زیرا "영수" با حرف صدادار "ㅜ" تمام شده است.

• نشانه مفعول : 을/를

همانطور که در موضوع قبل دیدیم، در فارسی ما برای تعیین فاعل یک جمله به ترتیب کلمات جمله اعتماد کردیم. ما دیدیم که، به هر حال کره ای ها از یک وسیله دیگر به نام نشانه فاعل برای نشان دادن فاعل یک جمله استفاده می کنند.

کره ای ها همچنین یک نشانه مفعول برای نشان دادن مفعول یک جمله – که می گوید بر روی چه کسی یا چه چیزی کار انجام شده است – به کار گرفته اند.

نشانه مفعول یک "을" یا "를" است که به سادگی به مفعول اضافه می شود. وقتی مفعول با یک حرف بی صدا تمام شود ما از "을" و وقتی با یک حرف صدادار تمام شود ما از '를' استفاده می کنیم.

مثال : 영수가 김지를 먹어요 که نشانه مفعول "를" استفاده شده است زیرا مفعول با حرف صدادار "ㅣ" تمام شده است.

• این و آن – 이 / 그 / 저

در فارسی کاربرد کلمات "این" و "آن" به موقعیت شخص یا شی که به آن اشاره می کنبد بستگی دارد. اگر شی که به آن اشاره می شود به گوینده نزدیک باشد یا گوینده آن را گرفته باشد ما از "این" استفاده خواهیم کرد – مثلا در "آیا این یک خودکار است؟" اگر شی به گوینده نزدیک نباشد ما از "آن" استفاده خواهیم کرد – مثلا در "لطفا آن خودکار را به من بده."

در کره ای سه کلمه این جوری وجود دارد و کاربرد آنها با فارسی اندکی متفاوت است :
이 وفتی که شی به گوینده نزدیک است استفاده می شود (مانند "این")؛
그 وقتی که شی از گوینده دور اما به شنونده نزدیک است استفاده می شود ("آن چیز نزدیک تو")؛
저 وقتی که شی از هر دو گوینده و شنونده دور است استفاده می شود ("آن چیزی که آن طرف است").

• بودن – 이다

فعل "بودن" یکی از رایجترین افعال در هر زبانی، از جمله در زبان کره ای است. معادل انگلیسی آن am, is, are, to be است.

در کره ای فعل "بودن" "이다" است.

شکل زمان حال ساده ای فعل قدری با سه شکل استاندارد فعل کره ای فرق دارد.

اگر صدای قبل از آن یک حرف بی صدا بود ما از "이에요" استفاده می کنیم.
اگر صدای قبل از آن یک حرف صدادار بود ما از "여요" استفاده می کنیم.

برای مثال :
시과 여요 از آنجایی که "시과" با حرف صدادار "ㅏ" تمام می شود.
연필 이에요 از آنجایی که "연필" با حرف بی صدای "ㄹ" تمام می شود.

نکته عموما هیچ فاصله ای بین فاعل و "여요" یا "이에요" وجود ندارد.
• نبودن – 아니에요

ما فقط فعل کره ای "이다" – بودن را دیدیم. متضادش آشکارا نبودن است – در کره ای واقعا این است :
. . . 아니여요 .

این عبارت همچنین با خودش برای گفتن "نه" نیز استفاده می شود.

بنابراین ممکن است کسی بپرسد:
그사람이 선생님 이에요? (آیا آن شخص [یک] معلم است؟)
شما به هر یک از این دو می توانید پاسخ دهید :
아니여요. (نه.)
یا با جزییات بیشتر
그사람이 산갱님 아니여요. (آن شخص [یک] معلم نیست.)


خلاصه دستور زبان

نشانه فاعل
"이" یا "가" به فاعل جمله اضافه کنید.
이 بعد از حرف بی صدا؛
가 بعد از حرف صدادار.

نشانه مفعول
"을" یا "를" به مفعول جمله اضافه کنید.
을 بعد از حرف آخر بی صدا؛
를 بعد از حرف آخر صدادار.

این و آن
이 – این (نزدیک گوینده)؛
그 – آن (نزدیکتر به شنونده)؛
저 – آن (دور از هر دوی گوینده و شنونده).

فعل بودن – 이다
بعد از حرف صدادار 예요
بعد از حرف بی صدا 이에요

فعل نبودن – 아니다
نه در کره ای "아니에요" هست.
ساختار "…아니에요" یعنی "... نبودن ..." (… is/are not …)


درس چهارم  :خوب، حتما می دونید که زبان کره ای یکی از زبانهای چند سطحیه. یعنی آداب صحبت کردن تو این زبان خیلی زیاد و مختلفه. پس قبل از هر چیز باید انواع حالات صحبت کردن رو بدونید. به این صورت که هر جمله در هر سطحی از صحبت دارای یک سری از پسوندها (قسمت پایانی) است که باید اونها رو یاد بگیرید.
در قسمت زیر سعی شده تا در سه زمان ( گذشته - آینده - حال) چهار حالت صحبت کردن آورده بشه.دقت کنید:

در اینجا ، فعل 좋아하다 ( دوست داشتن) مثال زده شده.
سطح صحبت:
1.رسمی مودبانه
زمان:گذشته ----------- مثال:좋아했습니다
زمان:حال ----------- مثال:좋아합니다
زمان:آینده ----------- مثال:좋아하겠습니다
2.غیر رسمی مودبانه
زمان:گذشته ----------- مثال:좋아했어요
زمان:حال ----------- مثال:좋아해요
زمان:آینده ----------- مثال:좋아할께
3.رسمی ساده
زمان:گذشته ----------- مثال:좋아했다
زمان:حال ----------- مثال:좋아한다
زمان:آینده ----------- مثال:좋아하겠다
4.غیر رسمی ساده
زمان:گذشته ----------- مثال:좋아했어
زمان:حال ----------- مثال:좋아해
زمان:آینده ----------- مثال:좋아할께
حتما به قسمتهای پایانی جملات و یا همون پسوندها دقت کنید.

-- حالا نوبت میرسه به پسوندهای بی شماره جملات در زبان کره ای:
در زبان کره ای دو گروه پسوند واسه جملات وجود داره: 1. پسوند های دنباله ای 2. پسوندهای راسی
هر کدام از پسوندهای بالا شامل چند قسمت میشه:
الف) پسوندهای دنباله ای:
1. پسوند پایانی: این نوع از پسوندها همواره در آخر جمله می آیند. در هر شماره انواع پسوندهای پایانی رو برای انواع جملات به همراه مثل می بینید:
-- نوع جمله: خبری
-- پسوندها: [ 오/소[ IP] --ㅂ니다/습니다[FP] -- 지요/죠[IP]--- (ㄴ)다[C] --- 아/어[IC]--- 아요/어요[IP
مثال : 합니다, 했습니다،했어요, 했소, 했다,했어،
نکته 1: حروف انگلیسی که بعد از پسوند ها آمده اند از جمله: [IC] ، [FP]،[IP],[IC], [C] ، بیانگر کار برد هر یک از این پسوندها در یک سطح صحبت متفاوت می باشند و مخفف کلمات انگلیسیه:
Informal Polite -- Formal Polite -- Informal Casual -- Formal Casual هستند که ترجمه ی اونها رو تو همون بخش بالایی انجام دادم. امیدوارم که متوجه شده باشید.
نکته 2: برای اینکه زیاد سرتون شلوغ نشه برای هر نوع جمله فقط چند تا پسوند آورده شده و گرنه تعداد پسوند ها برای هر جمله بیش از اینهاست.

-- نوع جمله: سوالی
-- پسوندها : [ ㅂ니까/습니까[FP], -(으)ㄴ가요[IP],-아/어[IC], -아요/어요[IP], -나요[IP],-지요/죠[IP
مثال: 했나요،했습니까, 했어요،여기인가요،여기죠,했어

-- نوع جمله: امری
-- پسوند ها: [ 십시오[FP], -아/어[IC], -아요/어요[IP],-지[IC],-려무나[ IC], 라/아라/어라/여라[IC
مثال: 하십시오, 들어요,하오،들어, 하여라،하지

-- نوع جمله: درخواستی
-- پسوندها: [ ㅂ시다[FP], -지[IC], -지요/죠[IP],자[C], -세[ FC], -자꾸나[IC
مثال: 가세, 가자،갑시다, 가죠

-- نوع جمله: ندایی‌، تعجبی‌، متضمن‌ فریاد
-- پسوندها: [ 군요[IP], -구려[ IP], - 구나[IC],구먼[ IC], -라/아라/어라/여라[IC
مثال: 그렇군요،그렇구나

نکته: پسوند (으)세요)- که اینگونه .으+)시+어요 = -(으)셔요)- تشکیل شده است، در سطح صحبت غیر رسمی مودبانه استفاده می گردد و بعنوان یک پسوند پایانی در انواع جملات خبری ، سوالی و امری مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا:
. 그 분은 참 친절하세요 (خبری) ،،،،،،،،،،، ? 안녕하세요 (سوالی) ،،،،،،،،،،،، . 드세요 (امری)

2. پسوند ربطی: این نوع از پسوندها همیشه در وسط جمله برای ربط دادن دو قسمت از یک جمله به هم قرار می گیرند و شامل سه نوع هستند:
نوع اول: معادل، هم ارز ، برابر
-- پسوندها: - 든지, -거니, -느니, -면서,ㄴ데, -되-고, -며, -나, -지만, -거나-
-- مثال در جمله: . 산은 높고 바다는 넓다 معنی: کوه بلند(مرتفع) است و اقیانوس پهن(وسیع).

نوع دوم: وابسته ، فرعی
-- پسوندها: 러, -려, -게, -도록، -면, -거든, -니(까), -므로,아/어, -아서/어서, -아야/어야,는데- ،
-- مثال در جمله: . 봄이 오니까 날씨가 따뜻하다 معنی: چون که بهار آمده است، هوا گرم است.

نوع سوم: جنبی، تکمیلی، اضافی
-- پسوندها: ،아/-어, -게, -지, -고
-- مثال در جمله: .탐이 공부를 하고 있다 معنی: "تام" در حال مطالعه کردن است.

3. پسوند تبدیلی: این نوع پسوندها هم همواره در وسط جمله قرار می گیرند و شامل دو نوع هستند:
نوع اول: فرم اسمی
-- پسوندها: 으)ㅁ, -기) -
-- مثال در جمله: .탐은 공부하기를 싫어한다 معنی: "تام" از مطالعه کردن متنفر است.

نوع دوم: فرم توصیف کننده و تغییر دهنده -- ( کلمه ای که معنی کلمات دیگه رو در جمله عوض می کنه).
-- پسوندها: 으)ㄴ, -는, -(으)ㄹ) -
-- مثال در جمله: . 공부하는 탐의 모습은 보기 좋다 معنی: دیدن مطالعه کردن "تام" ،خوب است.

ب) پسوندهای راسی:
این گروه از پسوندها در قسمت جلویی کلمه قرار می گیرند و برای نشان دادن زمان فعل و سطح صحبت با افراد ، مورد استفاده قرار می گیرند و شامل سه دسته می شوند:
1. پسوند تجلیلی -시- : از این پسوند برای بالا بردن مرتبه ی صحبت کردن با افراد ( مثلاً: فاعل جمله) استفاده می گردد و در هر نوع جمله در محلی مخصوص اعمال می شود. در اینجا در سه نوع جمله (مثال) محل آن را می بینیم:
مثال 1: پدربزرگ یک فیلم تماشا می کند. .할아버지께서 영화를 보신다
فعل: دیدن ،،،،،،،،،،،،،، 다(پسوند پایه ای) + 보(تنه) = 보다 «----
-----» 보(تنه) + 시(پسوند تجلیلی) + ㄴ(پسوند زمان فعل) + 다(پسوند دنباله ای)

مثال 2: مادربزرگ من خیلی مهربان است. . 저희 할머니는 아주 친절하십니다
صفت: مهربان ،،،،،،،،،،،،،، 다(پسوند پایه ای) + 친절하(تنه) = 친절하다 «----
-----» 친절하(تنه) + 시(پسوند تجلیلی) + ㅂ니다(پسوند دنباله ای)

مثال 3: این شخص مادر زن من است. . 이분이 저희 장모님이십니다
نشانه مسندی/ اسنادی: بودن ،،،،،،،،،،،،،،، 다(پسوند پایه ای) + 이(تنه) = 이다 «----
-----» 이(تنه) + 시(پسوند تجلیلی) + ㅂ니다(پسوند دنباله ای)
توجه: اون فلشهایی که میبینید جهت خوندن رو نشون می دن.

2. پسوند تواضع و فروتنی -옵- : این پسوند نیر سطح ادب و صحبت با افراد را بالا می برد اما بگونه ای که میزان تواضع و فروتنی شما در مقابل اشخاص نشان داده می شود. (البته از این پسوند در جملات در زبان کره ای مدرن بطور واضح و صریح استفاده نمی گردد.)
مثال: لطفاً (خواهش می کنم) به بنده گوش فرا دهید. .제 말씀을 들어 보시옵소서

3. پسوند های زمان فعل: این قسمت شامل چند پسوند می گردد که هر یک در یک نوع از جملات باتوجه به زمان آنها استفاده می شوند که عبارت اند از: -는-, -았/었-, -였-, -더-, -겠-

زمان : گذشته
پسوند: -았/었-, -였-, -더- مثال: . 우리는 어제 영화를 보았다 معنی: ما دیروز یک فیلم دیدیم.

زمان: حال
پسوند: -ㄴ/는-
مثال: . 나는 매일 많이 걷는다 معنی: من هر روز خیلی پیاده روی می کنم.

زمان: آینده
پسوند: -겠-
مثال: .나는 오늘 저녁에 숙제를 하겠다 معنی: من امروز سر شب (غروب) تکالیفم را انجام خواهم داد.

نکته1: پسوند زمان فعلی -ㄴ/는- فقط برای افعال دارای بعضی پسوندهای دنباله ای مثل: 다 (برای جملات خبری)و 가 (برای جملات پرسشی) ، مورد استفاده قرار می گیرند . در سایر موارد پسوند های دنباله ای پایانی بکار برده می شوند مگر اینکه یک پسوند راسی زمان فعلی (گذشته ، آینده ) بع فعل مورد نظر ضمیمه شده باشد.
نکته2: لطفاً به زمان جملات توجهی نکنید و فقط پسوندها مد نظرتان باشد چرا که در یک مبحث جداگانه به بررسی تمام زمانها در زبان کره ای خواهیم کرد.

خوب، این قسمت از مطالب تموم شدند امیدوارم تا اینجا استفاده کرده باشین. حجم مطالب خیلی زیاده و من می تونستم یکباره همه ی اونها رو براتون بفرستم اما بهتره بدونید که باید قدم به قدم پیش رفت و نباید توی یک مرتبه همه چیز رو یاد گرفت. نگران نباشید، اونقدر مطلب هست که من همه ی اونها رو براتون می فرستم ولی تو روزهای آینده . توی قسمت بعدی به بررسی "کلمات تصریفی مکمل" می پردازیم. من 2 روز در میان مطالب را برای شما می فرستم . (موفق و پیروز باشید)