خوب شاید جالب باشد که بدانید سیاره ی پلوتو یعنی نهمین سیاره ی منظومه ی شمسی خورشید نمی چرخد بلکه عضوی از منظومه ی دیگریست .

شاید بپرسید پس چرا می گفتند که به دور خورشید می چرخد؟

 چون محوری که پلوتو روی آن قرار دارد بزرگترین محور است بنابر این خیلی طول می کشد که آن یک دور کامل بزند از طرفی دیگر علم نجوم به تازگی پیشرفت کرده و در این مدت پلوتو مسافت کمی از محورش را طی کرده است .اما...

منجمان به تازگی متوجه شده اند که این سیاره از مسیرش منحرف شده است و روی مداری دیگر که در منظومه ای در هسایگی منظومه ی شمسی قرار دارد مگردد پس بنابر این منظمه ی ما تنها 8 سیاره دارد.مدت بر