بر حــــــــال متمــــــــــــــرکــــــــــز شــــــــــویــــــــد.

       در همین لحظه چه مشکلی دارید ؟

      پاسخی نمی شنوم - زیرا امکان ندارد در حالی که توجه شما به طور

     کامل بر حال است مشکلی داشته باشید . باید یا وضعیت موجود را  -

     پذیرفت و یا به آن رسیدگی کرد . چرا آن را به مشکل تبدیل کنیم ؟

        اما ذهن نا آگاهانه عاشق مشکلات است - زیرا مسایل به گونه ای

                               به شما هویت می دهند .

       وجود مشکل به این معناست که شما در ذهن خود درباره وضعیتی 

   فکر می کنید - بی آن که به راستی بخواهید - یا این امکان وجود  باشد

   که در این باره کاری انجام دهید . در نتیجه به نا خودآگاه آن وضعیت را به

   صورت جزیی از خود در می آورید .

    شما چنان تحت تاثیر وضعیت زندگی خود قرار می گیرید که حس زندگی

  حس بـــــــــــــــودن را از دست می دهید - یا به جای آن که توجه خود را به 

  آن کاری که اکنون می توانید انجام دهید معطوف بدارید - دیوانه وار بار صدها

  کار ی را که شاید باید در آینده انجام بدهید - با خود حمل می کنید .

           هنگامی که مشکلی ایجاد می کنید - درد به وجود می آورید .

     فقط به یک انتخاب ساده نیاز است - تصمیم ساده که (( دیگر در هیچ   -

   شرایطی برای خودم درد و رنج ایجاد نمی کنم - دیگر مساله نمی سازم.))