عشق یعنی باران بی انتها                   

عشق یعنی یک زبان اشنا

اعشق یعنی سادگی مهر وصفا

عشق یعنی شیرینی یک نگاه

عشق یعنی زلال چون چشمه ها          

عشق یعنی بی ملال از غصه ها

عشق یعنی پرواز با پروانه ها

عشق یعنی دمساز با دلداده ها

عشق یعنی شبنم و یاس سپید             

عشق یعنی ارزو صبر و امید

عشق یعنی خالص و بی ادعا

عشق یعنی دل سپردن تا خدا

عشق یعنی شمار لحظه ها                 

عشق یعنی فرار از رنگ و ریا

عشق یعنی سرفرازی در دعا

عشق یعنی سرسپاری در وفا

عشق یعنی جوشش فاصله ها           

عشق یعنی سوزش دلها ی ما

عشق یعنی ارزش خاطره ها

عشق یعنی لرزش  دست و صدا

عشق یعنی همنشینی با غزل            

 عشق یعنی عاشقی  از روز ازل

عشق یعنی تا ابد دلدادگی

عشق یعنی تا همیشه سادگی