در سال 221 قبل از میلاد ، پس گذر از جامعه بردگی با بیش از 2000 سال قدمت ، نخستین سلسله فئودالی با قدرت متمرکز دولتی در تاریخ چین تاسیس شد . ایجاد سلسله " چین " اهمیت ویژه ای در تاریخ چین دارد .

از سال 255 قبل از میلاد تا سال 222 قبل از میلاد دوران کشورهای جنگجو در تاریخ چین و نیز دوران اواخر جامعه بردگی چین بود . در آن زمان بسیاری کشورهای کوچک در چین وجود داشتند . آنان در یکدیگر ادغام شده و سرانجام 7 کشور نسبتا بزرگ یعنی کشور " چین " ، " چی " ، " چو " ، " وی " ، " یان " ، " هان " و " جائو " ظهور کردند . از میان این 7 کشور ، کشور"چین" در شمال غربی واقع بود و زودتر از دیگر کشورها اصلاحات نظامی و کشاورزی را اجرا کرد و قدرت ملی به سرعت تقویت یافت . در سال 247 قبل از میلاد ، امپراتور 13 ساله کشور " چین " با نام " اینگ جن " بر مسند قدرت نشست . وی در 22 سالگی بر کشور مدیریت و حملات به شش کشور دیگر و استراتژی وحدت جهان را اجرا کرد . وی بسیاری از استعدادها را جلب کرد .

از سال 230 قبل از میلاد تا سال 221 قبل از میلاد ، در کمتر از 10 سال ، این امپراتور به تدریج کشورهای " هان " ، " جائو " ، " وی " ، " یان"، " چو " و " چی " را سرنگون کرد و این کشورها را وحدت بخشید و به تاریخ حکومت های مستقل محلی پایان داد و سلسله " چین " متحد و با سیستم متمرکز را ایجاد نمود . امپراتور " اینگ جن " نخستین امپراتور در تاریخ چین است . متحد کردن چین توسط سلسله " چین " در تاریخ چین گام مهمی است و اهمیت زیادی دارد . در زمینه سیاسی ، امپراتور " چین شی هوان " نظام " جون ها " و " شهرستان ها " را اجرا می کرد و کشور را به 36 " جون " تقسیم می کرد که پائین تر سطح آن " جون " شهرستان بود . کلیه مقامات مرکزی و محلی توسط امپراتور انتخاب می شدند و نظام ارثی وجود نداشت . نظام " جون ها " و " شهرستان ها " به نظام معین سلسله ها در تاریخ فئودالی دو هزار ساله چین تبدیل شد . بسیاری شهرستان های چین در دو هزار سال قبل را سلسله " چین " نامگذاری می کرد . اقدام مهم دیگر سلسله " چین " متحد کردن واژه ها بود .

تا قبل از این سلسله ، کشورهای مختلف واژه های خاص خود را داشتند . با وجود آنکه این واژه ها منشا مشترک داشت ، اما املای این کلمات متفاوت بود و مانع تبلیغات و تبادلات فرهنگی می شد . پس از وحدت چین ، سلسله " چین " مقرر نمود که سبک " شیائو جوان " باید معیار خط نویسی برای چینی ها باشد و مورد استفاده قرار گیرد . از آن به بعد ، هیروگلیف چینی قانونمند شد . این کار برای شکل گیری و انتقال فرهنگی اهمیت زیادی دارد . علاوه بر این ، سلسله " چین " نیز اوزان و مقادیر را وحدت بخشید . تا قبل از وحدت سراسر کشور ، واحدهای طول ، حجم و وزن کشورهای مختلف یکسان نبود و مانع پیشرفت اقتصادی می شد . ب

ه علاوه ، امپراتور " چین شی هوان" پول و قانون را واحد کرد و شرایط را برای پیشرفت اقتصادی سراسر کشور فراهم آورد و جایگاه سیستم تمرکز قدرت را تقویت بخشید . برای تقویت جایگاه حکومت مطلق در افکار مردم ، در سال 213 قبل از میلاد ، امپراتور " چین شی هوان " دستور داد : کتاب های تاریخی کشورهای دیگر به غیر از کتاب تاریخی سلسله " چین " و کتاب های عقاید کنفوسیوس را سوزانده شود و دستور داد کسانی که این کتاب ها را جمع آوری و منتشر می کنند ، کشته شوند. امپراتور برای جلوگیری از تجاوز اقلیتهای شمالی ، دستور داد تا دیوارهای ساخته شده توسط کشورهای " چین " ، " جائو " و " یان " مرمت و به دیوارهای بزرگ که از صحرای غربی شروع می شود و تا شرق در کنار دریا ادامه می یافت ، متصل شود . امپراتور " چین شی هوان " نیز به مقیاس وسیع به کارهای ساختمانی پرداخت . وی با پرداخت سرمایه کلان بیش از 700 هزار کارگر را برای ساخت آرامگاه " لی شان " اعزام کرد . آرامگاه " چین " با مجسمه های چوبی یا سفالی جنگجویان و اسبهای آن در جهان شهرت دارد . امپراتور " چین شی هوان " با متحد کردن چین به حکومت دراز مدت مستقل محلی ها در تاریخ چین خاتمه داد و یک کشور فئودالی کثیرالمله با ملیت عمده " هان " ایجاد کرد و در تاریخ چین باب جدیدی گشود .