آخه یکی نیست بگه اینا جیه.مخصا" اون دو تای اول که خیلی اجق وجقه .واه...واه      سوال